Protokoll 2016

Protokoll fört vid möte i Västerås 17 03 17

Närvarande LilliAnn, Björn, IngBritt

§ 61. Beslutades att ombud till SnSw årsstämma skall vara
LilliAnn Källermark och Ingemar Nevelius

§ 62. Beslutades att utse Björn Österlind och Ingemar Nevelius till
SnSws verksamhetskonferens

§ 63. Mötet avslutades.

Grästorp 17 03 18

IngBritt Fransson

————————————————————————–

Protokoll fört vid Skypemöte 17 02 13 kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 49. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 50. Beslutar om årsmöte i Västerås 16-17 mars 2017. En kallelse ska gå ut omgående.

§ 51. Ordföranden fortsätter att planera för dagarna, kontaktar föredragshållare.

§ 52. Ingemar Nevelius skrivelser diskuteras. Nedläggning kommer att diskuteras i Västerås.

§ 60. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna.

Grästorp 17 02 18

IngBritt Fransson

—————————————————————–

Protokoll fört vid Skypemöte 17 01 17 kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge.

§ 42. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 43. Beslutades att SNIs konferens ska vara på Västerås stadshotell någon dag mellan   14-17 mars. Inriktning: Om it i vård och omsorg. Ordföranden kontaktar föredragshållare.

§ 44. Förslag om att lägga årsmötet samtidigt. Ordföranden undersöker om video eller annan uppkoppling kan ske till de medlemmar som inte kan närvara.

§ 45. SeniorNet Internets framtid diskuterades, intresset är lågt och SNI-Face book har inte givit önskat resultat. Styrelsens förslag till årsmötet kommer att bli nedläggning.

Stadgarna om nedläggning

Ett eventuellt upphörande av SeniorNet Internet begärs av styrelsen eller revisorn inför ordinarie årsmöte.

Två tredjedels majoritet krävs i omröstning för bifall till stadgeändring eller till föreningens upphörande.

§ 46. Ordföranden kontaktar One.com om årsfaktura.

§ 47. Nästa möte måndag 13 februari kl. 10.

§ 48. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna.

Grästorp  17 01 18

IngBritt Fransson

—————————————————————————————————————-

 

Protokoll fört vid Skypemöte 16 12 19 kl. 15 -16

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge kunde inte närvara då hans Skype inte gick att koppla till.

 • 35. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 36. Ordföranden svarar på brev om vad SnSws Verksamhetskonferens i februari ska ta upp för ämnen. Förslag: IT i vård och omsorg, styrelsens verksamhetsplan.
 • 37. Motioner till SnSws årsstämma ska vara inskickade under januari. Vi funderar på motioner till nästa möte.
 • 38. SNIs medlemsträff diskuterades, förslag: i mars och förlagd till Västerås. Ordföranden tar fram förslag på lokal och föreläsare till nästa möte.
 • 39 Brev med julhälsning ska skickas ut till alla medlemmar.
 • 40 Nästa möte tisdag 17 januari kl. 10
 • 41 Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna

 

Grästorp 16 12 20

IngBritt Fransson


Protokoll fört vid Skypemöte 16 11 01 kl. 10 -11,30

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

 • 30. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 31. Brev som skickades den 30 sep. till medlemmar med förfrågan om intresse för skypgrupper, gav inget resultat. Men 5 nya medlemmar i Face book gruppen.
 • 32. Diskuterades möjligheter till att få ett större intresse för klubben. Men inga bra förslag kom fram. Hur stort är intresset för SnSws forum men någon besöksstatistik finns inte.
 • 33. Nästa möte måndag 19 december kl. 10
 • 34. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna

 

Grästorp 16 11 09

IngBritt Fransson


Protokoll fört vid Skypemöte 16 09 19 kl. 10 -11,30

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

 • 23. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 24. Rapport om aktiviteter i Facebook gruppen. 20 deltagare, 15-17 tittar på det som kommit nytt. Trots olika försök är det ett fåtal som skriver och kommenterar.
 • 25. Diskussion om Facebook och hur vi når ut till medlemmar, och vad vill medlemmar ha. – Vilket behov tillfredsställer vi. – Interaktiv utbildning var målet, men intresse saknas. Dessutom finns det en del på SnSw som alla kan ta del av. – Är man medlem endast för att ta del av den information Dator och Teknikbiten ger.
 • 26. Beslutades om att på försök bilda små skypegrupper , samtal via nätet. Meddelade om detta ska gå ut med brev, och på FB och SNI forum..
 • 27. Försök även med träffar på olika ställen i landet, och då med någon intressant föreläsning.
 • 28. Nästa möte 31 okt kl. 10..
 • 29. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna

Grästorp 16 09 24

IngBritt Fransson

——————————————————————————————————————–

Protokoll fört vid Skypemöte 16 08 15 kl. 10 -11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

 • 15. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 16. Gunilla Brattberg har lagt in ca 50 medl. i SeniorNet Internets egna forum till en kostnad av 282 kr. vilket godkännes.
 • 17. Brev har gått ut till dessa medlemmar att visa sig på SNI Forum men inget intresse. Även uppmaning att besöka SnSws Forum, då det inte fanns intresse för eget forum.
 • 18. Diskussion om mötesplatser. Skypegrupper där man träffas och diskuterar olika ämnen. Är Face book ett alternativ.
 • 19. Beslutades att lägga upp en Facebook grupp i ett försök att nå medlemmar. Brev med information ska skickas.
 • 20. Beslut om undersökning för en konferens med föreläsare, och var någonstans i landet den bör ligga.
 • 21. Nästa möte 19 sep. kl. 10
 • 22. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna

Grästorp 16 08 18

IngBritt Fransson

——————————————————————————-

Protokoll fört vid Skypemöte 16 02 16 kl. 10 -11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

§ 49. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 50. Beslut om årsstämma med början den 29 mars. Kontakt tas med Ingemar Nevelius om kallelse och vad den ska innehålla.

§ 51. Alla handlingar är färdiga och verksamhetsberättelse skickas runt till styrelsen för underskrift.

§ 52. Alla i styrelsen ställer upp till omval. Björn meddelar att han inte längre kan vara kontaktperson med SnSw då han lämnar den styrelsen. Men kommer att bli en tillgång i SNIs styrelse för andra uppdrag.

§ 53. Ordföranden tar kontakt med senweb.org. den ska vara uppsagd, men inkommit med krav på avgift.

§ 54. Diskussion om eget forum, och då använda domänerna Senweb.se och Seniornetinternet.se, som finns tillgängliga. Men det kan även öppna sig andra möjligheter..

§ 55. Nästa möte ska meddelas via e-post..

§ 56. Ordföranden avslutade mötet och tackade för intresset.

——————————————————————————–

Protokoll fört vid Skypemöte 16 02 01 kl. 10 -11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

 • 41. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 42. Ett massutskick till medlemmar med information och uppmaning att komma in med förslag på verksamhet. Ett svar med bra idéer hade kommit.
 • 43. Diskussion om brev från Solvig Grönstedt om klubbinformation. Informationen behöver kompletteras och detta ska göras.
 • 44. Våge kommer inte in i medlemsregistret och ska ta kontakt med kansliet.
 • 45. Diskussion om klubbsidan, Våge vill ha en sida endast för styrelsen, saken ska undersökas
 • 46. Årsstämma, ordföranden tar kontak med Ingemar Nevelius. Ev. början 22 februari.
 • 47.Revision, verksamhetsberättelse och plan skall vara färdiga till nästa möte 15 februari kl. 10
 • 48 Ordföranden avslutade mötet och tackade för intresset.