19 01 14

Protokoll fört vid Skypemöte 19 01 14 kl. 11-12

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin,

§ 40. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna
Runar hade förhinder, Erika hade inte hört av sig trots påstötningar.

§ 41. Ingemar Nevelius har skickat 2 motioner till Internetklubben.
Styrelsen bifaller motionerna och sänder dessa vidare till SnSws årsstämma.

§ 42. Ombud till SnSws årsstämma i Örebro utsågs LilliAnn Källermark och IngBritt Fransson

§ 43. SNIs årsmöte blir i februari och Ingemar Nevelius får bestämma när det passar honom

§ 44. Den 21 januari ska ordf. träffa SnSws styrelse. Diskussion om vilka frågor som bör tas
upp. Internetklubben som klubb, ekonomi, verksamhetskonferenser var något av det
som bör framhållas.

§ 45. Verksamhetskonferens i Örebro i maj diskuterades. Förra förslaget var i samband med
SnSws årsstämma men inte så lätt att genomföra.

§ 46. Rapporter
– 50 medlemmar är nu med på medlemslistan
– SnSws kansli meddelar att 6 medlemmar saknar e-postadress. Nu har dessa
fått vanligt brev med uppmaning att höra av sig men ingen har hörsammat detta.

§ 47. Nästa möte blir den 28 januari kl. 10

§ 48. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

 

Grästorp 19 01 14

IngBritt Fransson