Protokoll 17 06 12

Protokoll fört vid Skypemöte 17 06 12  kl. 10-10,45

Närvarande
LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 15. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 16. Beslut om konstituering,  separat protokoll..

§ 17. Stort tack till Ingemar Nevelius för väl genomförd stämma. Ett tack kommer att skickas, även en lott till deltagarna, som ersätter kaffe vid årsmöten.

§ 18. Beslutades att ordf. tar kontakt med kansliet angående de direktanslutna.
Brev till dessa skickas från kansliet där de uppmanas att välja klubb eller bli anslutna till
SeniorNet Internet
Även diskutera med Rita Dubbelman om utbildning på Face Book Björn ställer upp som ”bollplank”

§ 19. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

Grästorp  17 06 12

IngBritt Fransson

—————————————————-

Protokoll fört vid Konstituering av SeniorNet Internets styrelse. 2017 06 12

Beslut om fördelning av poster i styrelsen

Ordförande LilliAnn Källermark med full teckningsrätt för Internetklubben

IngBritt Fransson, ekonomiansvarig med teckningsrätt

Disponerade för konto och teckningsrätt gäller var för sig.

IngBritt Fransson även sekreterare och webbansvarig

Våge Thalin, medlemsansvarig

Björn Österlind, viktig ledamot

 

Grästorp 2017 0612

IngBritt Fransson sekr.

LilliAnn Källermark ordf.