Protokoll 17 12 12

 

Protokoll fört vid Skypemöte 17 12 12 kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 25. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 26. 3 motioner har kommit till styrelsen via e-post från Ingemar Nevelius

Styrelsen bifaller motionerna och sänder dem vidare till SeniorNets åsstämma

§ 27. Vanligt brev med julhälsning skall skickas ut till medlemmar med information

om e-post, Face book grupp och klubbsida.

§ 28. Den planerade verksamhetskonferen i höstas planeras nu till mars-april och då i

Uppsala

§  29. Nästa styrelsemöte blir i mitten av januari -18

§  30. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

och önskar god jul och gott nytt år.

 

Grästorp 17 12 12

IngBritt Fransson