Protokoll fört vid Skypemöte 18 01 24  kl. 10-11,45

Närvarande
LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 31.  Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 32.  Björn ställer en fråga om PC för alla, ordf. undersöker saken

§ 33.  Medlemsregister diskuterades och nackdelen att inte kunna se alla medlemmar i
SnSw. Styrelsen dåliga kontakt med medlemmar.

§ 34.  Verksamhetskonferensen i Uppsala. Föreslagen tid 19 – 23 mars
Ordf. tar kontakt och undersöker möjligheterna
Diskuterades olika förslag till ämne.

§ 35.  Nästa styrelsemöte blir 16 feb. kl. 10

§ 36.  Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

Grästorp  18 01 25

IngBritt Fransson