Från protokoll…

Överföring av direktanslutna medlemmar till Internetklubben Stämman biföll genom votering motionen att direktanslutna medlemmar omgående ska flyttas över till Internetklubben. Styrelsen hade i sitt förslag yrkat på avslag.
Ett problem är att motionen inte lämnats in på ett korrekt sätt enligt stadgarna och voteringen skulle därför inte ha genomförts. Frågan är nu om styrelsen har rätt att genomföra överföringen.
Styrelsen ger Angela Berglund i uppdrag att utreda hur beslutet angående motionen om Internetklubben ska hanteras mot bakgrund av att motionen inte inlämnats på ett korrekt sätt. Eventuellt behövs en juridisk konsultation

Sommar !!

Önskar alla en fin sommar..

Sommargrönska…

 

Stämman avslutad !

Alla handlingar finns under Årsstämma 2017 , längst till höger i mörka listen ..

Nu är vi igång !

I dag startar årsstämman, längst bort i mörka listen,

finns dokument…

Årsstämmans dagordning :

  1. Årsstämman öppnas och röstlängd godkännes
  2. Beslut om stämmans behöriga sammankallande och om dagordning
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två personer att justera protokollet
  5. Styrelsens föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
  6. Revisorns berättelse
  7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
  9. Godkännande av verksamhetsplan

10.Val av SNI ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år

11.Ärenden som styrelsen förelägger stämman

12.Motioner från medlemmarna

13.Övriga ärenden

14.Mötets avslutande

Kallelse

Kallelse till SeniorNet Internets årsstämma 2017
med början den 26 maj och pågår den tid som behövs.

Anmälan till årsstämma sker via e-post senast 25 maj.
Anmälan till e-postadress:  info@seniornetinternet.se

Glöm inte namn och medlemsnummer och e-postadress

Handlingar kommer att finnas här på klubbsidan.

Funktionärer för stämman kommer att vara
Ordförande Ingemar Nevelius      Sekreterare  IngBritt Fransson

 

Välkomna med anmälan !

SnSws stämma

Om ni inte sett det så är SnSws årsstämma fred. 7 april och SnSws verksamhetskonferensen dagen efter, alltså 8 april, allt i Stockholm.
Motioner till stämman skall vara inne under januari. SNI styrelsen behöver därför ha dem snarast…

God Jul

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi alla medlemmar ..

LilliAnn, IngBritt

Björn och Våge

Brev till alla medlemmar ..

Hej alla SeniorNet Internets medlemmar.

Vid senaste styrelsemötet diskuterades olika sätt för att bli lite aktiva i vår Internetklubb.
Nu har Facebookgruppen varit igång ett tag. 20 medlemmar är vi nu.

Detta är en sluten grupp med bara medlemmar,
för att komma med så skicka mail och uppge den e-postadressen som du har på facebook ska jag lägga in dig.

Ett annat förslag är att bilda små skype grupper, att prata via dator. Vi bestämmer en tid och någon ringer upp. Vad tycker ni om detta förslag ??

Har ni andra förslag så är adressen info@seniornetinternet.se

SNI styrelsen   / IngBritt

Nu finns vi på Facebook

Nu finns vi på Facebook som en sluten grupp bara för medlemmar.

Hoppas alla som har Facebook vill träffa oss där,

skicka ett mail till info@seniornetinternet.se så lägger jag in er ..

 

Top