18 05 02

Protokoll fört vid Skypemöte 18 05 02 kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 55. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 56. Ordföranden skriver verksamhetsberättelse och plan omgående.

§ 57. Ingemar Nevelius motioner diskuterades.

Styrelsen stödjer motion om Moderskeppet

Motion om årsmöte i framtiden,
styrelsen är tveksam att ha årsmöte på fysisk ort, då alla medlemmar ska ha möjlighet
att deltaga, och svårighet med att genomföra detta.

§ 58. Våge framhöll vikten av att få in nya i styrelsen, han kommer att ringa runt..

§ 59. Björn kommer att lämna styrelsen. Ett varmt tack riktades till honom för hans år i styrelsen.

§ 60. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

 

Grästorp 18 05 02

IngBritt Fransson