Protokoll 19 04 03

Protokoll fört vid Skypemöte 19 04 03 kl. 10-10,45

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 21. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 22. Ingemar Nevelius har via brev önskat sig en enkät utskick till medlemmarna enligt följande.

 • Enkät om SeniorNet Forum
  1 Hur ofta tittar Du på hemsidan  seniornet.se?
  A: Varje dag B: varje vecka C: mer sällan
  2 Hur ofta loggar Du in med lösen på  seniornet.se?
  A: varje dag B: varje vecka C: mer sällan
  3 Hur ofta läser Du i Forum på  seniornet.se?
  A: varje dag B: varje vecka C: mer sällan
  4 Vill Du att detta Forum skall ersättas med Facebook?
  A: nej   B: ja   C: vet ej
 • Att göra en enkät men så mycket frågor i en brevenkät är svårt.
 • Diskussion i styrelsen men alla var eniga om att endast få skulle svara.
 • Första frågan lades dock ut på Facebook med följande resultat.
 • Av 33 medlemmar svarade 16.
  6 besökte sidan varje dag, 2 en gång i veckan, 8 mera sällan.

§ 23. Nevelius motioner diskuterades. SnSws styrelse har bifallit en av motionerna medan en
fick avslag.

§ 24. Klubbsidan fick godkänt av styrelsen, men om möjligt ska vi träffa Rita Dubbelman på
stämman och diskutera vidare

§ 25. Möjliga datum för SNI verksamhetskonferens blir 9-10 maj eller 15-16, ordf. talar med
Rose-Marie Frebran när hon kan.

§ 26. Nästa möte 24 april kl. 10 via skype. Därmed avslutades mötet och ordf. tackade för deltagandet

Grästorp 2019 04 03

IngBritt Fransson