Protokoll 19 06 07

Protokoll fört vid Skypemöte 19 06 07  kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman.

§ 32. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 33. Ingemar Nevelius hade skickat ett brev till styrelsen, för vidarebefordran till medlemmarna. Alla var eniga om att brevet var för långt och Runar fick i uppdrag att kontakta Nevelius för att minska ned till en läsvänlig nivå.

§ 34. SnSws Framtidsgrupp genom Lennart Gunnarsson vill ha kontakt med oss. Förslag att vi träffas via skype.

§ 35. Mikael Balte vill också ha kontakt angående handledarutbildning. Ordf. tar kontakt.

§ 36. En av idéerna som kom fram vid verksamhetskonferensen var om vi kunde ha en egen datorhjälp på SeniorNet Internets forum. Ordf. kontaktar Bo Ohlsson för att höra om han kan hjälpa till med detta.

§ 37. Kontakt har tagits med Anki Blomqvist för att få idéer på hur göra medlemmarna mera aktiva. Kanske träffas i smågrupper var ett förslag. Utveckling av detta fortsätter..

§ 38. Ordf. meddelar via mail i aktuella frågor.

Mötet avslutades och ordf. tackade för deltagandet.

 

Grästorp  2019 06 08

IngBritt Fransson