Protokoll 2019

Protokoll fört vid Skypemöte 19 03 07  kl. 10-11

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

 

 • 15. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 16. Konstituering Till kassör och sekreterare valdes IngBritt Fransson

Till medlemsansvarig valdes Våge Thalin

Ansvarig för klubbsidan IngBritt Fransson

 

 • 17. Beslut om att LilliAnn och IngBritt deltar i middagen den 7 april, dagen före

årsstämman.
Ett förslag från styrelsen att ta upp på SnSws verksamhetskonferens är Face book.

 

 • 18. Rapport från ett samtal med kansliet som IngBritt haft, där hennes kunnigheten

om klubbsidan ifrågasattes.

 

 • 19. Ett brev till alla medlemmar med aktuell information och om Aktiv.se

 

 • 20. Nästa möte 3 april kl. 10 via skype. Därmed avslutades mötet och ordf. tackade för

deltagandet

 

 

Grästorp  2019 03 07

 

IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 19 04 03  kl. 10-10,45

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

 

 • 21. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 22. Ingemar Nevelius har via brev önskat sig en enkät utskick till medlemmarna enligt

följande.
Enkät om SeniorNet Forum

1 Hur ofta tittar Du på hemsidan  seniornet.se?
A: Varje dag B: varje vecka C: mer sällan

2 Hur ofta loggar Du in med lösen på  seniornet.se?
A: varje dag B: varje vecka C: mer sällan

3 Hur ofta läser Du i Forum på  seniornet.se?
A: varje dag B: varje vecka C: mer sällan

4 Vill Du att detta Forum skall ersättas med Facebook?

A: nej   B: ja   C: vet ej

 

Att göra en enkät men så mycket frågor i en brevenkät är svårt.

 

Diskussion i styrelsen men alla var eniga om att endast få skulle svara.

 

Första frågan lades dock ut på Facebook med följande resultat.

 

Av 33 medlemmar svarade 16.

6 besökte sidan varje dag, 2 en gång i veckan, 8 mera sällan.

 

 • 23. Nevelius motioner diskuterades. SnSws styrelse har bifallit en av motionerna medan en

fick avslag.

 

 • 24. Klubbsidan fick godkänt av styrelsen, men om möjligt ska vi träffa Rita Dubbelman på

stämman och diskutera vidare

 

 • 25. Möjliga datum för SNI verksamhetskonferens blir 9-10 maj eller 15-16, ordf. talar med

Rose-Marie Frebran när hon kan.

 

 • 26. Nästa möte 24 april kl. 10 via skype. Därmed avslutades mötet och ordf. tackade för

deltagandet

 

 

Grästorp  2019 04 03

 

IngBritt Fransson

 

Protokoll fört vid Skypemöte 19 04 24  kl. 10-10,45

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand från § 30

 

 

 • 27. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 28. Beslutades att verksamhetskonferensen blir den 16-17 maj.

Klubben står för resa, mat och logi..

 

 • 29. SnSws ordförande Rose-Marie Frebran kommer.

Ordf. kommer att fortsätta med planering för dessa dagar.

Någon mer föredragshållare är önskvärt  och lokal och hotellrum.

 

 • 30 Brev ska skickas till samtliga medlemmar omgående.

Ytterligare ett brev med program när det är klart.

 

 • 31 Ordf. meddelar via mail när hon fått klart med planering.

Mötet avslutades och ordf. tackade för deltagandet

 

 

Grästorp  2019 04 24

 

IngBritt Fransson

 

 

Protokoll fört vid Skypemöte 19 06 07  kl. 10-11

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

 

 • 32. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 33. Ingemar Nevelius hade skickat ett brev till styrelsen, för vidare befordran till medlemmarna. Alla var eniga om att brevet var för långt och Runar fick i uppdrag att kontakta Nevelius för att minska ned till en läsvänlig nivå.

 

 • 34. SnSws Framtidsgrupp genom Lennart Gunnarsson vill ha kontakt med oss. Förslag att vi träffas via skype

 

 • 35. Mikael Balte vill också ha kontakt angående handledarutbildning. Ordf. tar kontakt.

 

 • 36. En av idéerna som kom fram vid verksamhetskonferensen var om vi kunde ha en egen datorhjälp på SeniorNet Internets forum. Ordf. kontaktar Bo Ohlsson för att höra om han kan hjälpa till med detta.

 

 • 37. Kontakt har tagits med Anki Blomqvist för att få idéer på hur göra medlemmarna mera aktiva. Kanske träffas i smågrupper var ett förslag. Utveckling av detta fortsätter..

 

 • 38. Ordf. meddelar via mail i aktuella frågor

Mötet avslutades och ordf. tackade för deltagandet

 

 

Grästorp  2019 06 08

 

IngBritt Fransson

 

Protokoll fört vid Skypemöte 19 10 10  kl. 10-10,30

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman  § 49- 50 Mikael Balte.

 

 • 46. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 47. Ordföranden presenterar ett protest brev med anledning av att SnSw har beslutat på sitt styrelsemöte el. följande.

  40 personer som tillhör SeniorNet Internet har fysiska klubbar på nära håll. Uppdrogs åt Rita Dubbelman att skriva ett brev till dessa medlemmar och informera om vilken klubb de kan ansluta sig till.

Brevet skickas med vanlig post till SnSws ordförande. Kommer även att läggas ut på Forum och klubbsidan

 

 • 48. Angående Gävleträffen återkommer ordföranden med program.

 

 • 49. Mikael Balte från framtidsgruppen ansluts till vårt möte via skype. Informerar om utbildning av handledare. Att kunna agera i små grupper på hemma plan.

 

 • 50. Ordf. tackar Balte för medverkan och återkommer om det blir aktuellt med att han ska vara med i Gävle.

 

 • 51. Ordf. tackar deltagarna och avslutar mötet

 

Grästorp  2019 10 11

 

IngBritt Fransson

 

Protokoll fört vid Skypemöte 19 11 25 kl. 10-11, 30

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand

 

 • 52. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 53. Ordf. redogjorde för orsaken att hon inte kunde vara med på Cinderellakonferensen.

En akut operation omöjliggjorde medverkan, och någon reserv fanns inte..
Förslag att reserv borde utses vid sådan tillfällen
Medlemsträffen i Gävle inställd.

 

 • 54..Besut om att ordföranden skriver ett protestbrev till SnSws styrelse med anledning av

förändring och nu nedläggning av Forum och restriktioner för chatten..

 

 

 • 55. Ordf. tackar deltagarna och avslutar mötet

 

Grästorp  2019 11 25

 

IngBritt Fransson

 

 

Protokoll fört med Seniornet Internet via Skype 20 01 14 kl. 10-11

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand

 

 • 56. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 58. 2 motioner från Ingemar Nevelius. Styrelsen bifaller motionerna..

 

 • 59. Ordf. tackar deltagarna och avslutar mötet

 

 

 

Grästorp  2020 01 14

 

 

 

IngBritt Fransson

 

 

Protokoll fört vid Skypemöte 19 10 01  kl. 10-10,30

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

 

 • 39. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 40. Rapport från tjejträff i Skövde, som var lyckad. 5 deltagare.

 

 • 41. Beslutades att ordf. LilliAnn deltar i SnSws konferens på Cinderella 18-19 nov.

 

 • 42. Beslutades om verksamhetskonferens i Gävle 29-30 oktober.

 

 • 43. Diskussion om plats och ämne för konferensen, LilliAnn kontaktar högskolan.

Någon från framtidsgruppen kommer att inbjudas.

Förhandsinformation ska omgående gå ut alla medlemmar

Utförligt program diskuteras på nästa möte

 

 • 44. Nästa möte torsdag 10 oktober kl. 10

 

 • 45. Ordf. tackar deltagarna och avslutar mötet

 

Grästorp  2019 10 03

 

IngBritt Fransson

Protokoll fört med Seniornet Internet via Skype 20 01 14 kl. 10-11

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand Runar Lundman.

 

 • 56. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 57. Förslag om en skrivelse till kansli med förfrågan om och när Forum kommer att öppnas då det är viktigt för vår verksamhet. Förslaget godkändes och ordföranden skriver.

 

 • 58. 2 motioner från Ingemar Nevelius. Styrelsen bifaller motionerna..

 

 • 59. Ordf. tackar deltagarna och avslutar mötet

 

 

 

Grästorp  2020 01 14

 

IngBritt Fransson

 

Protokoll fört med Seniornet Internet via Skype 20 01 20 kl. 10-10,30

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand

 

 • 60. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 61. Beslut om att ordf. tar kontakt med Gunilla Brattberg och förhör sig om möjligheter att

ha ett eget forum på vår klubbsida.

 

 • 62. Ordf. tackar deltagarna och avslutar mötet

 

 

 

Grästorp  2020 01 21

 

IngBritt Fransson

Protokoll fört med Seniornet Internet via Skype 20 02 03 kl. 10-11

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand
Runar lundman

 

 • 63. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

 

 • 64. Beslutar att ordf. tar kontakt med One.com för att höra om möjligheter till ett forum

 

 • 65. Ordf. tar kontakt med Ingemar Nevelius om dag för årsmötes början

 

 • 66. Beslutar att ordf. och kassören kan ta kontakt och agera där det gagnar klubben utan

att kalla till styrelsemöte, endast meddela via e-post

 

 • 67. Gunilla Brattberg ställer ett forum till förfogande för vårt årsmöte.

 

 • 68. Besked från ordf. i SnSw efter att LilliAnn har kontaktat henne med förfrågan om den

del av forum som var Internetklubbens.  SnS tillhandahåller inte någon klubblokal till

någon klubb.

 

 • 69. Ordf. tackar deltagarna och avslutar mötet

 

Grästorp  2020 02 05

 

IngBritt Fransson