Anmälan verksamhetskonferens

Välkommen till verksamhetskonferens  i Uppsala  20-21 mars.
Anmälan senast 14 mars till info@seniornetinternet.se.
Hoppas alla fått e-post med program.

Verksamhetskonferens

Välkomna till SeniorNet Internets verksamhetskonferens i Uppsala 20-21 mars.
Vi träffas tisdag 20 mars vid 14-15 tiden och kommer att få vara i Uppsala-klubbens lokaler.

Logi blir i enkelrum på Hotell Centralstationen.

Programmet är inte riktigt färdig utan kommer lite senare, då även med tid för anmälan.

Ett besök i domkyrkan ska vi hinna med.

SeniorNet Internets Styrelse

Nyhetsbrev från SeniorNet Sweden

Samtliga nyhetsbrev finns på seniornet.se under länken Aktuellt.

Jul

God Jul och Gott Nytt År önskas alla SNI medlemmar !!

Från protokoll…

Överföring av direktanslutna medlemmar till Internetklubben Stämman biföll genom votering motionen att direktanslutna medlemmar omgående ska flyttas över till Internetklubben. Styrelsen hade i sitt förslag yrkat på avslag.
Ett problem är att motionen inte lämnats in på ett korrekt sätt enligt stadgarna och voteringen skulle därför inte ha genomförts. Frågan är nu om styrelsen har rätt att genomföra överföringen.
Styrelsen ger Angela Berglund i uppdrag att utreda hur beslutet angående motionen om Internetklubben ska hanteras mot bakgrund av att motionen inte inlämnats på ett korrekt sätt. Eventuellt behövs en juridisk konsultation

Sommar !!

Önskar alla en fin sommar..

Sommargrönska…

 

Stämman avslutad !

Alla handlingar finns under Årsstämma 2017 , längst till höger i mörka listen ..

Nu är vi igång !

I dag startar årsstämman, längst bort i mörka listen,

finns dokument…

Årsstämmans dagordning :

  1. Årsstämman öppnas och röstlängd godkännes
  2. Beslut om stämmans behöriga sammankallande och om dagordning
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två personer att justera protokollet
  5. Styrelsens föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
  6. Revisorns berättelse
  7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
  9. Godkännande av verksamhetsplan

10.Val av SNI ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år

11.Ärenden som styrelsen förelägger stämman

12.Motioner från medlemmarna

13.Övriga ärenden

14.Mötets avslutande

Kallelse

Kallelse till SeniorNet Internets årsstämma 2017
med början den 26 maj och pågår den tid som behövs.

Anmälan till årsstämma sker via e-post senast 25 maj.
Anmälan till e-postadress:  info@seniornetinternet.se

Glöm inte namn och medlemsnummer och e-postadress

Handlingar kommer att finnas här på klubbsidan.

Funktionärer för stämman kommer att vara
Ordförande Ingemar Nevelius      Sekreterare  IngBritt Fransson

 

Välkomna med anmälan !

Top